Olga and Valeriy. Tazi Kanyon.

Wedding in Turkey. Wedding ceremony in Antalya.